Dziedziczenie firmy

Dziedziczenie firmy rodzinnej

Kwestie spadku i dziedziczenia nie należą do tych, o których lubimy rozmawiać czy nawet myśleć, w końcu wiążą się bezpośrednią ze śmiercią bliskiej osoby. O ile jednak dla większości osób nie są też sprawy pierwszej wagi – z reguły spadkobiercy są już w wieku średnim i posiadają własny majątek – to dla właścicieli przedsiębiorstw i ich rodzin jest szczególnie istotna, nie tylko ze względu na wysoka wartość firmy, ale i chęć utrzymania jej we własności rodziny po śmierci założyciela. W krajach zachodnich tzw. planowanie spadkowe jest dla właścicieli firm czymś normalnym.

Co obejmuje dziedziczenie firmy?

Kwestie spadku i dziedziczenia nie należą do tych, o których lubimy rozmawiać czy nawet myśleć, w końcu wiążą się bezpośrednią ze śmiercią bliskiej osoby
Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed

Przede wszystkim, nie można odziedziczyć jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż jej własność jest ściśle powiązana z osobą założyciela. Po jego śmierci ulega rozwiązaniu, razem ze wszystkimi koncesjami i pozwoleniami, a spadkobiercom przysługuje wyłącznie podział składników majątku przedsiębiorstwa (lokal, towar itp.). Faktycznie odziedziczyć można tylko spółkę prawa handlowego, o ile jednak spadkodawca pozostawi więcej, niż jednego spadkobiercę, należny się liczyć z możliwością podziału własności firmy. Sytuacja taka może być niekorzystna, o ile nie będą oni skłonni do ścisłej i efektywnej współpracy.

Podział firmy-spadku i jak go uniknąć

Na mocy ustawowego dziedziczenia części spadku otrzymują małżonek, dzieci i rodzeństwo spadkodawcy, a w razie śmierci tych ostatnich – ich zstępni (potomstwo). Aby złagodzić skutki potencjalnego rozbicia dzielnicowego, właściciel firmy powinien przede wszystkim sporządzić testament, aby zmniejszyć szansę podziału spadku w sądzie. Tas procedura jest czasochłonna i może sparaliżować kierowanie firmą w trakcie jej trwania! Najlepszy sposób na dziedziczenie firmy w całości to zapisanie jej jednemu ze spadkobierców w formie zapisu windykacyjnego w testamencie (co wymaga udziału notariusza). Pozostali spadkobiercy dalej mogą wysuwać roszczenia względem niego w ramach zachowku, jednak są one realizowane w formie ekwiwalentu pieniężnego (więcej).